Bakgrund

Friends of Kabondo är en svensk ideell förening med syfte att bedriva utvecklingsprojekt i byn Kabondo i västra Kenya. Bakgrunden är att vi, som startat föreningen, tidigare deltagit i och följt uppbyggandet av en skola för föräldralösa barn, St Christine School. Något som engagerat oss, är att försöka stötta eleverna vidare i livet när de slutar skolan efter årskurs 8. De är då på väg in i sitt vuxenliv, skolan har betytt enormt mycket för dem, inte minst genom att de där fått två mål mat om dagen. När de lämnar den, går många av dem till en stor ovisshet. De flesta kommer inte kunna studera vidare och i byn finns små möjligheter till egen försörjning. Det måste hända något för att skapa förutsättningar för en bättre framtid! Kabondo är mycket tättbefolkat, drygt hälften av befolkningen lever under fattigdomsgränsen, nästan alla är småbrukare. Området är hårt drabbat av hiv/aids och malaria, samt vattenburna sjukdomar som diarré och kolera. Jordbruket är underutvecklat och bostäderna primitiva – en omfattande vedanvändning har lett till skövling av skogen. Vattenförsörjningen för både hushåll och odling är ett stort problem, ett annat är att det så gott som helt saknas inkomstbringande verksamheter. Vid våra besök i byn och genom våra täta kontakter med bybor, har vi sett att där finns en stor utvecklingspotential, men att det behövs insatser i form av kunskap och ekonomiska bidrag för att få igång processen. Det behövs också insatser i kampen mot hiv/aids, som är en orsak till de svåra omständigheter som många lever under. Genom Friends of Kabondo vill vi arbeta långsiktigt för att förbättra villkoren socialt och ekonomiskt för invånarna i byn, bland annat de föräldralösa barnen.

Vår ideologi och målsättning

Vår ideologi är att arbeta genom lokala organisationer (CBO) och att bygga vårt arbete på en gedigen kunskap om förhållandena i området. Vi vet att, för att lyckas, är det viktigt att projektidéerna uppstår i dialog med människorna i byn och att det är de själva, som ska stå för genomförandet. Vår målsättning är att de projekt vi startar på sikt ska bli självgående och att Kabondo ska bli en bättre plats att leva på hela livet..

Vår ändamålsbeskrivning lyder

Föreningen Friends of Kabondo ska verka för: Mänskliga rättigheter, demokrati och jämlikhet i föreningens verksamhet och tillsammans med samarbetspartners. Ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Att stärka utsatta gruppers ställning i samhället. Individers personliga utveckling och hälsa. Genom att: Driva projekt i nära samarbete med lokala organisationer med Kabondo som geografisk utgångspunkt. Vidareutveckla relevanta kunskaps- och erfarenhetsnätverk och bygga och sprida aktuell kunskap. Vi är religiöst och politiskt obundna och vi vinnlägger oss om ett arbetssätt som kännetecknas av demokrati och transparens. Allt arbete i föreningen är oavlönat och vi månar om att ha så låga administrationskostnader som möjligt.

Vi vill arbeta för att stärka:

Om du vill gå fort, gå ensam. Om du vill gå långt, gå tillsammans! (Afrikanskt ordspråk)
PG - 654348-2 BG - 110-3068 Swish - 1235477138
copyright © 2020 Friends of Kabondo