VIFOKKA - femårsavtalet

PG - 654348-2 BG - 110-3068
copyright © 2018 Friends of Kabondo
Start Nyheter Bilder Byn Projekt Om oss Kontakt Gåva/Bidrag

Samarbetsavtalet mellan Friends of Kabondo, Vi Agroforestry (Vi-skogen) och Karopa

Integrated CBO skrevs under av Vi Agroforestry, Martin från Karopa och Margareta i

oktoer 2013. Avtalet gäller fem år framåt, men detaljplanering inklusive budget görs i

tremånadersperioder.

Avtalets huvudsyfte är att stödja utvecklingen mot bättre ekonomiska, sociala och

miljömässiga förhållanden i Kabondo genom att arbeta med

(Avtalet i sin helhet.)

Friends of Kabondo åtar sig enligt avtalet att

samla in pengar och söka bidrag för att finansiera projekten

bistå Karopa i uppbyggnaden av en egen hemsida, där projektet kan

marknadsföras i Kenya

bistå Karopa med kunskapsförmedling och rådgivning

i Sverige informera om Vi-skogens verksamhet

Karopa äger projektet, organiserar och redovisar samt har huvudansvaret för

finansieringen, genom att bl a söka inhemska projektbidrag.

Vi Agroforestry ansvarar för:

utbildning och genomförande av projektet

att rätt sorts träd planteras, anpassade för lokala förhållanden

rådgivning och praktisk utbildning i fält

utbildning i miljö- och klimatfrågor

utbildning i projektredovisning

Det känns tryggt att ha Vi-skogen som partner i vårt arbete, de har varit på plats i fyra

länder runt Victoriasjön i 30 år och har ett gott rykte både i Kenya och i Sverige. Läs mer

på deras hemsida.

Karopa Integrated CBO är en lokal ideell förening, ordförande är Martin Njoga, en ung

framåtsträvande jordbrukare, som också är politiskt aktiv i ett par av de ungdoms-

organisationer, som bildats sedan Kenya fick en ny konstitution och en ny länsindelning

2010. I Karopas ledningsgrupp ingår också James Ojwang, tidigare anställd vid

Föreningen Kisumus projektkontor och vid St Christine Foundations numera nedlagda

Kodada-kontor.

Översikt över VIFOKKA-avtalet / Maisha-Bora-projektet: (Klicka för att öppna.)
Kabondos Utveckling Vision:To have a healthy and food secured community